THÔNG BÁO
 
QUYẾT ĐỊNH số 159/QĐ-ĐHXDMT ngày 14 tháng 04 năm 2021 công nhận kết quả thực hiện ngày CTXH cho SV học kỳ I năm học 2020-2021 (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 01/04/2021)

QUYẾT ĐỊNH số 158/QĐ-ĐHXDMT ngày 14 tháng 04 năm 2021 công nhận kết quả điểm rèn luyện toàn khóa cho sinh viên lớp D16CTN, D16MT

Đọc thêm
WEBLINK
 
VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA TRƯỜNG
GIẤY XÁC NHẬN ĐANG HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG [10/9/]
 
                  BỘ XÂY DỰNG
                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TRUNG                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    Số         /XN-ĐHXDMT                                     Phú Yên, ngày     tháng    năm 2012
 
 
GIẤY XÁC NHẬN
    Về việc đang học tập tại trường
 
 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG XÁC NHẬN
 
Sinh viên :…………………………………Lớp :…………. Mã số:……………….
Sinh ngày :….. tháng ……. năm 19….
Trú quán : ……………………………………………………………….................
Học tại trường Đại học Xây dựng Miền Trung,Tuy Hòa – Phú Yên.
Hệ chính qui – Ngành ……………………………………………………..
Khóa học 20   - 20
Dự kiến ngày … tháng ….năm ………. tốt nghiệp ra trường
                                                          
                                                                 TL.HIỆU TRƯỞNG                                                                                                   TP. CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN
 
 
 
                                                                

 

 

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 11
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn