THÔNG BÁO
 
QUYẾT ĐỊNH số 159/QĐ-ĐHXDMT ngày 14 tháng 04 năm 2021 công nhận kết quả thực hiện ngày CTXH cho SV học kỳ I năm học 2020-2021 (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 01/04/2021)

QUYẾT ĐỊNH số 158/QĐ-ĐHXDMT ngày 14 tháng 04 năm 2021 công nhận kết quả điểm rèn luyện toàn khóa cho sinh viên lớp D16CTN, D16MT

Đọc thêm
WEBLINK
 
VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA TRƯỜNG
PHIẾU PHẢN ÁNH GIAO BAN THÁNG [10/10]
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
                       Phú Yên, ngày     tháng       năm 20
 
PHIẾU PHẢN ẢNH TRONG GIAO BAN HÀNG THÁNG         
KHỐI HỌC SINH, SINH VIÊN
Lớp…………………
1. Tình hình học tập và chấp hành quy chế, nội quy:
a) Tổng số học sinh, sinh viên (HSSV) của lớp:………
b) Số HSSV không tham học tập…………:
 

TT
Họ và tên
Số buổi nghỉ học từ ngày đến ngày  
Lý do
Ghi chú 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
6
 
 
 
 
7
 
 
 
 
8
 
 
 
 
9
 
 
 
 
10
 
 
 
 

 
c) Số HSSV không tham gia sinh hoạt ngoại khóa, các hoạt động phong trào…:

TT
Họ và tên
Nội dung vi phạm
Ghi chú 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 

 
d) Số HSSV vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế (Luật giao thông đường bộ; tác phong lên lớp; hút thuốc trên giảng đường; thi, kiểm tra………).

TT
Họ và tên
Nội dung vi phạm
Ghi chú
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Ý kiến đề xuất, góp ý, đề nghị giải trình trong buổi họp giao ban (về giảng dạy, phục vụ giảng dạy, điều kiện học tập, sinh hoạt và hoạt động phong trào, công tác xây dựng Đoàn, phát triển Đảng…..):
1.…………………………………………………………………………………………….
2..……………………………………………………………………………………………
 
  GVCN, GVCV                                                             TM. TẬP THỂ LỚP
                                                                                    (Lớp trưởng)
 
 
 
 
Ghi chú: Phiếu phản ảnh trong gia ban, nộp về phòng Công tác sinh viên (ông Phạm Thức) vào ngày 25 hàng tháng, nếu trùng vào ngày lễ thì nộp vào ngày tiếp theo.

Donwload file tai day

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 13
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn