THÔNG BÁO
 
QUYẾT ĐỊNH số 159/QĐ-ĐHXDMT ngày 14 tháng 04 năm 2021 công nhận kết quả thực hiện ngày CTXH cho SV học kỳ I năm học 2020-2021 (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 01/04/2021)

QUYẾT ĐỊNH số 158/QĐ-ĐHXDMT ngày 14 tháng 04 năm 2021 công nhận kết quả điểm rèn luyện toàn khóa cho sinh viên lớp D16CTN, D16MT

Đọc thêm
WEBLINK
 
VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA TRƯỜNG
MẪU BIÊN BẢN HỌP LỚP [11/30]
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
 
BIÊN BẢN HỌP LỚP
 
    Hôm nay ngày       tháng      năm       , tại phòng…….. . lớp ……… tổ chức họp lớp đánh giá tình hình trong tháng …… và đề ra phương hướng cho tháng tiếp theo.
I. Thành phần tham dự:
1. Thầy (cô) giáo chủ nhiệm (ghi cụ thể tham dự hoặc không tham dự): …
2. Chủ trì cuộc họp:……………………………………………………
3. Thư ký cuộc họp:……………………………………………………
4. Số học sinh, sinh viên (HSSV) có mặt/tổng số HSSV của lớp
5. Số HSSV vắng mặt (ghi họ tên và lý do):……………………………
II. Nội dung (báo cáo đánh giá tính hình trong tháng và phương hướng cho tháng tiếp theo):
1. Đánh giá tình hình trong tháng:
a) Mặt mạnh (thực hiện quy chế, nội quy; những hoạt động triển khai thực hiện có hiệu quả; cá nhân tiêu biểu………..)
b) Mặt yếu (kiểm điểm số HSSV vi phạm quy chế, nội quy: đạo đức, tác phong; lối sống, lên lớp, tham gia giao thông; khi thi, kiểm tra; số HSSV bỏ học………….)_.
c) Tinh thần trách nhiệm của cán bộ đoàn , cán bộ lớp………….
2. Phương hướng cho tháng tiếp theo (đề ra biện pháp cụ thể khắc phục những yếu điểm nêu trên:
III. Ý kiến góp ý:
……………………………………………………………………………………………………………………
...............................................................................................................................................
IV.Đề xuất kiến nghị:
……………………………………………………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................
          chủ trì                                                                                  Thư ký
(ký ghi rõ họ tên)                                                                       (ký ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
Ghi chú: Biên bản họp lớp, nộp về phòng Công tác sinh viên (ông Phạm Thức) vào ngày 25 hàng tháng, nếu trùng vào ngày lễ thì nộp vào ngày tiếp theo.
 
 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 14
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn