THÔNG BÁO
 
QUYẾT ĐỊNH số 419/QĐ-ĐHXDMT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc ban hành Quy định tạm thời việc tổ chức, tham gia, đánh giá hoạt động rèn luyện, công

QUYẾT ĐỊNH số 418/QĐ-ĐHXDMT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc ban hành Quy định tạm thời về việc quản lý sinh viên trong thời gian học trực tuyến

THÔNG BÁO số 192/TB-CTHSSV ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Trưởng phòng Công tác học sinh-sinh viên về việc khảo sát tình hình tiêm vắc-xin của sinh viên

THÔNG BÁO số 191/TB-CTHSSV ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Trưởng phòng Công tác học sinh-sinh viên về việc thực hiện các Quy định mới từ năm học 2021-2022

Đọc thêm
WEBLINK
 
LỚP SINH VIÊN - BAN CÁN SỰ
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN LỚP T12X6, T12X7 SANG CÁC LỚP T12X1, 2, 3, 4, 5 [7/29/]
                     BỘ XÂY DỰNG              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TRUNG                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 Số: 351 /QЖÐHXDMT                             Phú Yên, ngày 29 tháng 7 năm 2013
 
 
QUYẾT ÐỊNH
 Về việc chuyển lớp đối với học sinh lớp T12X6, T12X7
 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

 
     Căn cứ Quyết định số 1279/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Xây dựng Miền Trung;
     Căn cứ quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy”;
     Căn cứ vào kế hoạch đào tạo của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung năm học 2013-2014;
     Xét đề nghị của các ông trưởng phòng: Công tác học sinh-sinh viên; Quản lý Đào tạo;
 QUYẾT ĐỊNH
 
                 Điều 1. Chuyển 67 học sinh 02 lớp T12X6 và T12X7 ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp sang các lớp T12X1, T12X2, T12X3, T12X4, T12X5.
 
(có danh sách trích ngang kèm theo)
                
                 Điều 2. Các ông, bà Trưởng phòng, Khoa, Giám đốc trung tâm, Giáo viên chủ nhiệm và học sinh có tên  trong danh sách tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
 Nơi Nhận :
- Như điều 2;
- Lưu TCHC, CTHSSV;
 
KT.HIỆU TRƯỞNG
     PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                                                      Đã ký
 
                                                                                   Phạm Văn Tâm
 

  Xem danh sách tại đây

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 9
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn