THÔNG BÁO
 
QUYẾT ĐỊNH số 419/QĐ-ĐHXDMT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc ban hành Quy định tạm thời việc tổ chức, tham gia, đánh giá hoạt động rèn luyện, công

QUYẾT ĐỊNH số 418/QĐ-ĐHXDMT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc ban hành Quy định tạm thời về việc quản lý sinh viên trong thời gian học trực tuyến

THÔNG BÁO số 192/TB-CTHSSV ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Trưởng phòng Công tác học sinh-sinh viên về việc khảo sát tình hình tiêm vắc-xin của sinh viên

THÔNG BÁO số 191/TB-CTHSSV ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Trưởng phòng Công tác học sinh-sinh viên về việc thực hiện các Quy định mới từ năm học 2021-2022

Đọc thêm
WEBLINK
 
TIN TỨC
CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN 40 NĂM ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHÁT TRIỂN [4/15/]
          Công tác quản lý học sinh, sinh viên (HSSV) là một mặt quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của Nhà trường. Quản lý tốt HSSV sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn, đồng thời còn tạo ra môi trường tốt cho việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, nhân cách và tác phong, lối sống cho HSSV.
Từ năm 1976 đến năm 2000, công tác quản lý học sinh sinh viên thuộc chức năng của phòng Đào tạo.Tại thời điểm đó cũng đã khẳng địnhCông tác quản lý giáo dục HSSV là một bộ phận cấu thành quan trọng không thể tách rời trong quá trình tổ chức dạy - học của Nhà trường. Đây là một nội dung cơ bản đảm bảo giáo dục toàn diện HSSV và thiết thực góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Nhà trường xác định đây là một trong những nội dung then chốt để đảm bảo chất lượng đào tạo. Nội dung cơ bản của công tác HSSV là giáo dục chính trị tư tưởng cho HSSV, quản lý sinh viên, trợ giúp sinh viên trong học tập và rèn luyện, cũng như tổ chức cho sinh viên tham gia các phong trào, các hoạt động  xã hội, nhằm giúp cho sinh viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ học tập và rèn luyện, góp phần đào tạo ra những cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý, những giáo viên có đủ đức đủ tài để tham gia vào công cuộc xây dựng đất nước.
Để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Phòng Công tác sinh viên được thành lập theo quyết định số 1637/QĐ-BXD, ngày 16/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (do Thứ trưởng Nguyễn Văn Liên ký). Hiệu trưởng trường Trung học Xây dựng số 6 ra quyết định số 94/QĐ-THXD6, ngày 08/12/2000 về việc Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Công tác sinh viên, đồng thời ra quyết định bổ nhiệm cán bộ, nhân viên của phòng Công tác sinh viên. Phòng Công tác sinh viên chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 15/12/2000.
Để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực ở bậc đại học ngành Xây dựng cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên, ngày 28/7/2011 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1279/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Xây dựng Miền Trung.
Hiệu trưởng Đại học Xây dựng Miền Trung quyết định số 20/QĐ-ĐHXDMT, ngày 31 tháng 01 năm 2012 của thành lập Phòng công tác học sinh, sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Trung. Đến nay, số lượng cán bộ, giáo viên, viên chức trong đơn vị: 10 người (có 03 nữ), 01 người trình độ thạc sỹ, 05 người trình độ đại học, 04 người trình độ khác.
Với chức năng nhiệm vụ Tham mưu cho Ban Giám hiệu về các chủ trương, kế hoạch và tổ chức thực hiện nội dung quản lý, hỗ trợ học sinh - sinh viên trong Trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo:
Phòng đã tham mưu tổ chức tốt các hoạt động nắm bắt diễn biến tư tưởng chính trị; các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trong học sinh, sinh viên.Thông qua “Tuần sinh hoạt công dân” đầu năm, đầu khóa để triển khai các kế hoạch về công tác quản lý HSSV cũng như giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa, đạo đức, lối sống, …
Đồng thời thường xuyên có sự phối hợp giữa phòng Công tác HSSV với Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, tuyên truyền… nhằm đa dạng hóa công tác giáo dục chính trị tư tưởng và tạo sân chơi lành mạnh cho HSSV. Phòng Công tác HSSV và Đoàn Thanh niên thường xuyên theo dõi, kiểm tra nề nếp học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên, qua đó kịp thời có những tham mưu, đề xuất những giải pháp hữu hiệu trong công tác đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên. Thường xuyên giữ mối liên hệ với gia đình và địa phương để thông báo cho gia đình về tình hình học tập rèn luyện của học sinh, sinh viên qua đó đã kịp thời giáo dục, giúp đỡ những HSSV yếu, kém.
Định kỳ tham mưu Nhà trường tổ chức đối thoại giữa Lãnh đạo nhà trường với HSSV trong toàn trường để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, nắm bắt diễn biến tư tưởng của các em từ đó kịp thời giải quyết một cách thỏa đáng. Phối hợp chặt chẽ với phòng PA83 công an tỉnh để nắm bắt tư tưởng chính trị, phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trong học sinh, sinh viên.

Hội nghị Công  tác giáo viên chủ nhiệm, giáo viên cố vấn
Năm học 2014 - 2015
Mặc dù số lượng HSSV ngày càng đông, ngành đào tạo tăng lên nhưng nhờ có sự hỗ trợ của phần mềm và sự nỗ lực của các chuyên viên trong phòng nên công tác quản lý hồ sơ đi vào nề nếp, sắp xếp có khoa học nhờ vậy rất thuận tiện trong việc tra cứu và quản lý. Nhờ làm tốt công tác này nên trong thời gian qua chưa để xảy ra sai sót.
Đối với hồ sơ mới nhập học đã làm tốt công tác phân loại, kiểm tra và thông báo các trường hợp học sinh, sinh viên cần bổ sung các giấy tờ cần thiết khi nhập học còn thiếu để thuận tiện trong việc quản lý. Công tác chấm điểm rèn luyện, xét danh hiệu, học bổng kịp thời chính xác.
Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên đã phối hợp với Phòng Tài chính Kế toán và các phòng ban có liên quan làm tốt công tác chuẩn bị và trình Hội đồng xem xét và giải quyết chế độ chính sách cho học sinh, sinh viên theo đúng quy định của Nhà nước. Mọi chế độ chính sách có liên quan đến học sinh, sinh viên đều được giải quyết công bằng, khách quan, kịp thời, chính xác và thông báo cho học sinh, sinh viên trong toàn trường biết và thực hiện.
Các ý kiến thắc mắc, khiếu nại về những vấn đề có liên quan đều được giải quyết công khai, kịp thời và thông báo cho học sinh, sinh viên được biết, không gây phiền hà, sách nhiễu đối với học sinh, sinh viên. Trang Website của phòng hoạt động ngày càng hiệu quả do đó đã kịp thời thông tin về chế độ chính sách, thi đua, khen thưởng, kỷ luật cho HSSV biết.


Một buổi đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường với học sinh – sinh viên
Xác định đây là nhiệm vụ phức tạp nên phòng đã tập trung chỉ đạo các thành viên trong đơn vị phối hợp với các đơn vị trong trường và chính quyền địa phương, công an trong quản lý giáo dục học sinh, sinh viên. Đầu năm học đã lập danh sách HSSV ngoại trú, địa điểm tạm trú và chủ nhà trọ để gửi cho công an và các khu phố để phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý. Điều này đã đem lại hiệu quả cao. Trong năm học Phòng đã phối hợp với Công an Phường 7 kiểm tra HSSV tạm trú trên địa bàn Phường hai lần để nắm bắt tình hình ăn ở, sinh hoạt, học tập của HSS từ đó đề ra biện pháp quản lý hợp lý góp phần đảm bảo an toàn về an ninh trật tự (ANTT); đã phối hợp với phòng PV28 công an tỉnh xây dựng “Mô hình quản lý sinh viên ngoại trú tự quản – An toàn về ANTT” từ đó tình hình KTX và sinh viên ngoại trú có nhiều chuyển biến rõ rệt.
Hoạt động hỗ trợ HSSV đã tổ chức được một số hoạt động tư vấn kỹ năng như:  kỹ năng học đại học, tư vấn việc làm, kỹ năng xin việc đã đạt được hiệu quả nhất định.
Công tác quản lý giáo dục HSSV của Nhà trường đã được quan tâm, đảm bảo sự thống nhất từ lãnh đạo, chỉ đạo đến thực hiện. Các Chỉ thị, Quyết định, Quy chế trong công tác HSSV đã và đang được tích cực cập nhật, triển khai thực hiện bằng các Quy định cụ thể, phù hợp với Nhà trường, cơ bản đảm bảo phương tiện và điều kiện thuận lợi để lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ. Đa số cán bộ, viên chức, giáo viên trong nhà trường đã quan tâm và làm tốt việc quản lý giáo dục HSSV. Nhiều cán bộ, giáo viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, giành nhiều thời gian, công sức, trí tuệ, thực hiện đúng các quy định, tích cực xây dựng nề nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, giáo dục HSSV. Đa số học sinh, sinh viên tự giác rèn luyện đạo đức tác phong, lối sống, chấp hành tốt quy định của pháp luật, nội quy, quy định của  Nhà trường và hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân. An ninh chính trị, trật tự, an toàn trong Nhà trường được đảm bảo, các hoạt động của Nhà trường ổn định.
Một số thành tích của Phòng đạt được trong những năm gần đây:
I. CHÍNH QUYỀN:
1. 2011-2012: Đạt tập thể lao động  Xuất sắc
2. 2012-2013: đạt tập thể lao động Tiên tiến
3. 2013-2014: Đạt tập thể lao động  Xuất sắc
4. 2014-2015: Đạt tập thể lao động  Xuất sắc
5. Năm 2015: Bằng khen của Bộ Xây Dựng
II. CHI BỘ:
1. Năm 2011: Giấy khen của Đảng ủy: Chi bộ trong sạch vững mạnh
2. Năm 2012: Giấy khen của Đảng ủy: Chi bộ trong sạch vững mạnh
III. CÔNG ĐOÀN:
1. Năm 2011: Bằng khen của CĐXD Việt Nam
2. Năm 2013: Bằng khen của CĐXD Việt Nam
3. Năm 2015: Bằng khen của CĐXD Việt Nam
 
Nguyễn Thị Khánh Trang
Trưởng Phòng Công tác HSSV 

 

 
In bài In bài này Gửi phản hồi Gửi phản hồi
Các tin khác:
Số lượng đang online: 11
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn