NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI
QUYẾT ĐỊNH số 575/QĐ-ĐHXDMT ngày 16/8/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT bổ sung kết quả thực hiện ngày CTXH cho sinh viên học kỳ I năm học 2022-2023 [ 8/21/ ]

QUYẾT ĐỊNH số 445/QĐ-ĐHXDMT ngày 20/6/2023 của Hiệu Trưởng về việc công nhận ngày CTXH học kỳ II năm học 2022-2023 của sinh viên [ 6/28/ ]

QUYẾT ĐỊNH số 944/QĐ-ĐHXDMT ngày 29/12/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHXD Miền Trung công nhận kết quả thực hiện ngày Công tác xã hội học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên [ 3/28/ ]

QUYẾT ĐỊNH số 665/QĐ-ĐHXDMT ngày 21/9/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung công nhận bổ sung kết quả thực hiện ngày CTXH học kỳ II năm học 2021-2022 cho sinh viên (lần 2) [ 9/21/ ]

QUYẾT ĐỊNH số 467/QĐ-ĐHXDMT ngày 26/7/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung công nhận bổ sung kết quả thực hiện ngày CTXH học kỳ II năm học 2021-2022 cho sinh viên [ 8/11/ ]

Các bài đã đăng:

  1. QUYẾT ĐỊNH số 467/QĐ-ĐHXDMT ngày 26/07/2022 của Hiệu Trưởng trường ĐHXDMT về việc bổ sung ngày công tác xã hội học kỳ II năm học 2021-2022 [ 7/28/ ]

  2. QUYẾT ĐỊNH số 395/QĐ-ĐHXDMT ngày 29/06/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung công nhận kết quả thực hiện ngày CTXH học kỳ II năm học 2021-2022 [ 7/8/2 ]

  3. QUYẾT ĐỊNH số 141/QĐ-ĐHXDMT ngày 22/03/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc công nhận Ngày CTXH học kỳ I năm học 2021-2022 cho sinh viên [ 3/22/ ]

  4. QUYẾT ĐỊNH số 562/QĐ-ĐHXDMT ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung công nhận ngày công tác xã hội học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên [12/15]

  5. QUYẾT ĐỊNH số 562/QĐ-ĐHXDMT ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung công nhận kết quả ngày công tác xã hội học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên [12/15]

  6. QUYẾT ĐỊNH số 350/QĐ-ĐHXDMT ngày 06 tháng 9 năm 2021 công nhận thực hiện Ngày công tác xã hội học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên khóa D16, D17KX, QX,C18, C19KS1, D19CD2 [9/8/2]

  7. QUYẾT ĐỊNH số 159/QĐ-ĐHXDMT ngày 14 tháng 04 năm 2021 công nhận kết quả thực hiện ngày CTXH cho SV học kỳ I năm học 2020-2021 (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 01/04/2021) [4/15/]
THÔNG BÁO
 
QUYẾT ĐỊNH số 743/QĐ-ĐHXDMT ngày 25/09/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc thay đổi ban cán sự các lớp D20XDK1, D21XDK2, D22CTC1

QUYẾT ĐỊNH số 689/QĐ-ĐHXDMT ngày 15/9/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc xếp loại và chi tiền phụ cấp ban cán sự lớp học kỳ II năm học 2022-2023

QUYẾT ĐỊNH số 724/QĐ-ĐHXDMT ngày 19/9/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc thay đổi và phân công bổ sung giảng viên làm công tác cố vấn các lớp năm học 2023-2024

Đọc thêm

WEBLINK
 
Số lượng đang online: 15
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn