THÔNG BÁO
THÔNG BÁO số 186/TB-ĐHXDMT ngày 25/8/2023 của Trưởng Phòng công tác sinh viên về một số ký năng phòng chống ma túy trong sinh viên năm học 2023-2024 [ 8/25/ ]

THÔNG BÁO số 181/TB-DDHXDMT ngày 23/08/2023 của Trưởng Phòng Công tác SINH VIÊN về việc triển khai họp lớp đầu năm học 2023-2024 [ 8/23/ ]

THÔNG BÁO số 179/TB-ĐHXDMT ngày 21/08/2023 của Trưởng Phòng công tác sinh viên về việc lập kế hoạch hoạt động của các CLB sinh viên năm học 2023-2024 [ 8/21/ ]

THÔNG BÁO số 174/TB-ĐHXDMT ngày 11/8/2023 của Trưởng Phòng CTSV về việc ký giấy xác nhận cho sinh viên năm học 2023-2024 [ 8/14/ ]

THÔNG BÁO số 175/TB-ĐHXDMT ngày 11/8/2023 của Trưởng Phòng CTSV về việc sinh viên đăng ký nội, ngoại trú học kỳ I năm học 2023-2024 [ 8/14/ ]

Các bài đã đăng:

  1. THÔNG BÁO số TB-ĐHXDMT ngày 8/8/2023 của Trưởng Phòng Công tác Sinh viên về việc tiếp nhận sinh viên vào ở KTX năm học 2023-2024 (lần 2) [ 8/10/ ]

  2. THÔNG BÁO số 152/TB-ĐHXDMT ngày 18/6/2023 của Hiệu Trưởng về hồ sơ xin nhận giải thưởng và học bổng KOVA dành cho sinh viên [ 6/29/ ]

  3. THÔNG BÁO số 149/TB-ĐHXDMT ngày 20/06/2023 của Trưởng Phòng công tác HSSV về việc tổng hợp kết quả hoạt động các Câu lạc bộ sinh viên năm học 2022-2023 [ 6/20/ ]

  4. THÔNG BÁO số 139/TB-ĐHXDMT ngày 14/06/2023 của Trưởng Phòng CTHSSV về việc Cấm mang, sử dụng vũ khí ...... đảm bảo ANTT, nếp sống VHHĐ, phòng chống bạo lực học đường [6/14/]

  5. THÔNG BÁO 125/TB-ĐHXDMT ngày 24/5/2023 của Trưởng Phòng CTHSSV về việc ký sổ liên lạc giữa Nhà trường với địa phương của sinh viên ngoại trú [6/8/2]

  6. THÔNG BÁO số 128/TB-ĐHXDMT ngày 25/5/2023 của Trưởng Phòng Công tác HSSV về việc điều chỉnh mức đóng Bảo hiểm Y tế của sinh viên năm 2023 [5/30/]

  7. THÔNG BÁO số 124/TB-ĐHXDMT ngày 23/5/2023 của Trưởng phòng Công tác hssv về việc tham gia Bảo hiểm Y tế của sinh viên năm 2023 (lần 3) [5/24/]
THÔNG BÁO
 
QUYẾT ĐỊNH số 743/QĐ-ĐHXDMT ngày 25/09/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc thay đổi ban cán sự các lớp D20XDK1, D21XDK2, D22CTC1

QUYẾT ĐỊNH số 689/QĐ-ĐHXDMT ngày 15/9/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc xếp loại và chi tiền phụ cấp ban cán sự lớp học kỳ II năm học 2022-2023

QUYẾT ĐỊNH số 724/QĐ-ĐHXDMT ngày 19/9/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc thay đổi và phân công bổ sung giảng viên làm công tác cố vấn các lớp năm học 2023-2024

Đọc thêm

WEBLINK
 
Số lượng đang online: 16
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn