THÔNG BÁO
THÔNG BÁO số 156/TB-ĐHXDMT ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng về việc hỗ trợ đối với sinh viên do ảnh hưởng dịch bênh Covid-19 [ 9/13/ ]

THÔNG BÁO số 121/TB-ĐHXDMT ngày 16 tháng 08 năm 2021 của Hiệu trưởng về việc tách lớp, ghép lớp sinh viên năm học 2021-2022 [ 8/16/ ]

THÔNG BÁO số 102/TB-ĐHXDMT ngày 24 tháng 06 năm 2021 của Hiệu trưởng về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 [ 6/25/ ]

THÔNG BÁO số 74/TB-ĐHXDMT ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Hiệu trưởng về việc tạm dừng hoạt động dạy và học tại Trường, chuyển sang dạy và học trực tuyến, chủ động phòng, chống dịch COVID-19 [ 5/11/ ]

THÔNG BÁO số 72/TB-ĐHXDMT ngày 10 tháng 5 năm 2021 đánh giá kết quả điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên [ 5/11/ ]

Các bài đã đăng:

  1. THÔNG BÁO số 69/TB-ĐHXDMT ngày 04 tháng 5 năm 2021 về việc triển khai ứng dụng VSSID [ 5/4/2 ]

  2. THÔNG BÁO số 68/TB-ĐHXDMT ngày 04 tháng 05 năm 2021 của Hiệu trưởng về việc triển khai phòng chống dịch COVID-19 [ 5/4/2 ]

  3. THÔNG BÁO số 67/TB-ĐHXDMT ngày 23 tháng 04 năm 2021 kết quả xét học bổng KKHT, Trợ cấp xã hội, Danh hiệu thi đua học kỳ I năm học 2020-2021 [ 4/23/ ]

  4. THÔNG BÁO số 57/TB-ĐHXDMT ngày 07 tháng 04 năm 2021 của Hiệu trưởng về kết quả đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2020-2021 [4/7/2]

  5. THÔNG BÁO kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị giao ban sinh viên tháng 03 năm 2021 [4/7/2]

  6. Thông báo tuyển dụng lao động - Công ty Cổ phần Lilama [3/19/]

  7. Thông báo Sinh viên, Học viên chính thức học trở lại sau thời gian nghỉ Covid19 [2/25/]
THÔNG BÁO
 
QUYẾT ĐỊNH số 321/QĐ-ĐHXDMT ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc ban hành Quy định tạm thời Tổ chức dạy và học trực tuyến

THÔNG BÁO số 156/TB-ĐHXDMT ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng về việc hỗ trợ đối với sinh viên do ảnh hưởng dịch bênh Covid-19

QUYẾT ĐỊNH số 350/QĐ-ĐHXDMT ngày 06 tháng 9 năm 2021 công nhận thực hiện Ngày công tác xã hội học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên khóa D16, D17KX, QX,C18, C19KS1, D19CD2

Đọc thêm
WEBLINK
 
Số lượng đang online: 5
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn