VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA TRƯỜNG
QUYẾT ĐỊNH số 321/QĐ-ĐHXDMT ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc ban hành Quy định tạm thời Tổ chức dạy và học trực tuyến [ 9/13/ ]

QUYẾT ĐỊNH số 286/QĐ-ĐHXDMT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc tách lớp sinh viên D19KX1 [ 8/13/ ]

QUYẾT ĐỊNH số 195/QĐ-ĐHXDMT ngày 10 tháng 5 năm 2021 ban hành quy trình xét học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Trung [ 5/11/ ]

QUYẾT ĐỊNH số 362/QĐ-ĐHXDMT ngày 29-8-2019 về việc Điều chỉnh mức cấp học bổng cho SV Trường ĐHXDMT [ 4/2/2 ]

QUYẾT ĐỊNH số 40/QĐ-HXDMT ngày 10 tháng 01 năm 2020 ban hành Quy trình giải quyết việc SV chuyển trường, nghỉ học tạm thời, xin thôi học và buộc thôi học [ 4/2/2 ]

Các bài đã đăng:

  1. QUYẾT ĐỊNH số 232/QĐ-ĐHXDMT ngày 9-5-2018 ban hành quy định tổ chức thực hiện hoạt động công tác xã hội đối với SV hệ chính quy Trường ĐHXDMT [ 4/2/2 ]

  2. QUYẾT ĐỊNH số 135/QĐ-ĐHXDMT ngày 14-4-2015 thực hiện nếp sống văn hóa học đường đối với SV Trường ĐHXDMT [ 4/2/2 ]

  3. QUYẾT ĐỊNH số 352/QĐ-ĐHXDMT ngày 6-11-2015 ban hành quy trình nghỉ học tạm thời, chuyển bậc, đình chỉ và thôi học đối với SV Trường ĐHXDMT [ 4/2/2 ]

  4. QUYẾT ĐỊNH số 279 ngày 22-7-2019 ban hành về việc quy định Công tác SV ngoại trú Trường ĐHXDMT [4/2/2]

  5. QUYẾT ĐỊNH số 240 ngày 13-6-2019 ban hành về việc công tác sinh viên nội trú Trường ĐHXDMT [4/2/2]

  6. QUYẾT ĐỊNH SỐ 290/QĐ-ĐHXDMT ngày 2-8-2018 Ban hành quy định Công tác cố vấn học tập Trường ĐHXDMT [4/2/2]

  7. QUYẾT ĐỊNH số 147/ QĐ-ĐHXDMT ngày 10-8-2016 ban hành Quy trình bình xét thi đua, khen thưởng danh hiệu cá nhân và tập thể lớp SV Trường ĐHXDMT [4/2/2]
THÔNG BÁO
 
QUYẾT ĐỊNH số 321/QĐ-ĐHXDMT ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc ban hành Quy định tạm thời Tổ chức dạy và học trực tuyến

THÔNG BÁO số 156/TB-ĐHXDMT ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng về việc hỗ trợ đối với sinh viên do ảnh hưởng dịch bênh Covid-19

QUYẾT ĐỊNH số 350/QĐ-ĐHXDMT ngày 06 tháng 9 năm 2021 công nhận thực hiện Ngày công tác xã hội học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên khóa D16, D17KX, QX,C18, C19KS1, D19CD2

Đọc thêm
WEBLINK
 
Số lượng đang online: 9
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn