Nhà trường tổ chức tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2021-2022
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tổ chức họp giao ban với Sinh viên
Vòng chung kết cuộc thi “ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên” Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (muce)
Tổ chức chương trình tập huấn kiến thức về Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo cho giảng viên và sinh viên
 
THÔNG BÁO

QUYẾT ĐỊNH số 419/QĐ-ĐHXDMT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc ban hành Quy định tạm thời việc tổ chức, tham gia, đánh giá hoạt động rèn luyện, công

QUYẾT ĐỊNH số 418/QĐ-ĐHXDMT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc ban hành Quy định tạm thời về việc quản lý sinh viên trong thời gian học trực tuyến

THÔNG BÁO số 192/TB-CTHSSV ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Trưởng phòng Công tác học sinh-sinh viên về việc khảo sát tình hình tiêm vắc-xin của sinh viên

  Đọc thêm
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM
 
Xem tất cả các tin
VĂN BẢN QUY ĐỊNH CỦA TRƯỜNG
QUYẾT ĐỊNH số 419/QĐ-ĐHXDMT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc ban hành Quy định tạm thời việc tổ chức, tham gia, đánh giá hoạt động rèn luyện, công [ 22/10 ]

QUYẾT ĐỊNH số 418/QĐ-ĐHXDMT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc ban hành Quy định tạm thời về việc quản lý sinh viên trong thời gian học trực tuyến [ 22/10 ]

QUYẾT ĐỊNH số 434/QĐ-ĐHXDMT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung ban hành Quy định về việc miễn, giảm học phí đối với sinh viện đại học hệ chính quy [ 20/10 ]

QUYẾT ĐỊNH số 426/QĐ-ĐHXDMT ngày 14/10/2021 ban hành Quy định giải quyết việc sinh viên xin chuyển chương trình học, ngành học, hình thức học; chuyển cơ sở đào tạo; nghỉ học tạm thời, thôi học [ 14/10 ]

QUYẾT ĐỊNH số 321/QĐ-ĐHXDMT ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc ban hành Quy định tạm thời Tổ chức dạy và học trực tuyến [ 13/09 ]

QUYẾT ĐỊNH số 286/QĐ-ĐHXDMT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung về việc tách lớp sinh viên D19KX1 [ 13/08 ]

QUYẾT ĐỊNH số 195/QĐ-ĐHXDMT ngày 10 tháng 5 năm 2021 ban hành quy trình xét học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Trung [ 11/05 ]

QUYẾT ĐỊNH số 362/QĐ-ĐHXDMT ngày 29-8-2019 về việc Điều chỉnh mức cấp học bổng cho SV Trường ĐHXDMT [ 02/04 ]

QUYẾT ĐỊNH số 40/QĐ-HXDMT ngày 10 tháng 01 năm 2020 ban hành Quy trình giải quyết việc SV chuyển trường, nghỉ học tạm thời, xin thôi học và buộc thôi học [ 02/04 ]

QUYẾT ĐỊNH số 232/QĐ-ĐHXDMT ngày 9-5-2018 ban hành quy định tổ chức thực hiện hoạt động công tác xã hội đối với SV hệ chính quy Trường ĐHXDMT [ 02/04 ]

QUYẾT ĐỊNH số 135/QĐ-ĐHXDMT ngày 14-4-2015 thực hiện nếp sống văn hóa học đường đối với SV Trường ĐHXDMT [ 02/04 ]

QUYẾT ĐỊNH số 352/QĐ-ĐHXDMT ngày 6-11-2015 ban hành quy trình nghỉ học tạm thời, chuyển bậc, đình chỉ và thôi học đối với SV Trường ĐHXDMT [ 02/04 ]

QUYẾT ĐỊNH số 279 ngày 22-7-2019 ban hành về việc quy định Công tác SV ngoại trú Trường ĐHXDMT [ 02/04 ]

QUYẾT ĐỊNH số 240 ngày 13-6-2019 ban hành về việc công tác sinh viên nội trú Trường ĐHXDMT [ 02/04 ]

QUYẾT ĐỊNH SỐ 290/QĐ-ĐHXDMT ngày 2-8-2018 Ban hành quy định Công tác cố vấn học tập Trường ĐHXDMT [ 02/04 ]

 
Số lượng đang online: 16
Số lượt truy cập: 393,156
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn