GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
THÔNG BÁO số 131/TB-ĐHXDMT ngày 31/5/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc nộp học phí học học phần giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh viên khóa D20, D21 năm học 2022-2023 [ 8/23/ ]

THÔNG BÁO số 132/TB-ĐHXDMT ngày 02/6/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc tập trung học học phần giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh viên khóa D20, D21 năm học 2022-2023 [ 8/23/ ]

Các bài đã đăng:

THÔNG BÁO
 
QUYẾT ĐỊNH số 743/QĐ-ĐHXDMT ngày 25/09/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc thay đổi ban cán sự các lớp D20XDK1, D21XDK2, D22CTC1

QUYẾT ĐỊNH số 689/QĐ-ĐHXDMT ngày 15/9/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc xếp loại và chi tiền phụ cấp ban cán sự lớp học kỳ II năm học 2022-2023

QUYẾT ĐỊNH số 724/QĐ-ĐHXDMT ngày 19/9/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHXDMT về việc thay đổi và phân công bổ sung giảng viên làm công tác cố vấn các lớp năm học 2023-2024

Đọc thêm

WEBLINK
 
Số lượng đang online: 16
Số lượt truy cập: 0
Copyright by Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Điện thoại: (057).3 821 905. Email:vodaihong@muce.edu.vn